Algemene Voorwaarden

Neem alsjeblieft even de tijd om de volgende Algemene Voorwaarden door te lezen. Ze bieden jou als koper belangrijke informatie en zijn van toepassingen op alle, via onze website, gekochte en/of gebruikte producten.

Deze website en alle gerelateerde diensten die via het gebruik worden geleverd zijn uitsluitend onderhevig aan jouw acceptatie en naleving van de volgende Algemene Voorwaarden. Door het gebruik van de website of het aangaan van onze diensten, accepteer je onze Algemene Voorwaarden, inclusief eventuele aanvullingen die via hyperlink beschikbaar komen. De Algemene Voorwaarden gelden voor alle gedeelten van de website en alle gebruikers, zonder beperking.

Uzuma biedt deze site, informatie en alle diensten aan op basis van het accepteren van haar Algemene Voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, dan ben je niet bevoegd de website en de gerelateerde diensten te gebruiken.

Eventuele onduidelijkheden in de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden zal niet worden geïnterpreteerd tegen de opstellende partij.

Definities:

1. Uzuma: Opgericht in Veghel en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 65788311.

2. Website: De website in eigendom van en beheerd door Uzuma, omvat www.uzuma.com en alle daaropvolgende subdomeinen.

3 Klant: Een niet-professionele cliënt, die niet handelt of de website gebruikt in professionele- of bedrijfsvorm, die een overeenkomst met Uzuma is aangegaan en/of geregistreerd is bij Uzuma.

4. Overeenkomst: Een overeenkomst of contact tussen Uzuma en de Klant. De Algemene Voorwaarden vormen een integraal onderdeel van elke overeenkomst.

5. Voorwaarden: Dit zijn de Algemene Voorwaarden.

Algemene Website Voorwaarden

1. De Algemene Voorwaarden in dit gedeelte van de website, zijn van toepassing op alle producten, aanbiedingen en overeenkomsten, gemaakt met, of namens Uzuma, tenzij schriftelijk anders door Uzuma is overeengekomen.

2. Door akkoord te gaan met onze Algemene Voorwaarden, stem je toe dat je meerderjarig bent in jouw regio, of toestemming hebt van een ouder of voogd om onze Website en services te gebruiken.

3. Alle inhoud gevonden op www.Uzuma.com, en al haar subdomeinen, zijn eigendom van Uzuma en mogen niet worden gebruikt, opnieuw gepubliceerd of aangepast zonder onze uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming.

4. Je mag onze producten of diensten niet gebruiken op een manier, die als illegaal wordt beschouwd in de regio waar je woont.

5. Wij behouden ons het recht voor om diensten te weigeren aan iedereen, op elk moment. Als je de Algemene Voorwaarden, hier geschetst, breekt, zal dit leiden tot weigering van onze service.

Prijzen en informatie

1. Alle prijzen op de website en andere, van Uzuma afgeleide, literatuur, zijn inclusief BTW en alle andere relevante belastingen, zoals opgelegd door de overheid.

2. Alle inbegrepen kosten worden duidelijk vermeld. Eventuele aanvullende kosten voor het sluiten van de overeenkomst, die tijdens het bestelproces voorkomen, zullen apart worden weergegeven.

3. Alle prijzen en informatie op de Website en alle literatuur, afkomstig van Uzuma, zijn met zorg samengesteld en geschreven. Uzuma kan echter niet garanderen dat alle informatie correct, volledig en actueel is. Het informatieve materiaal op de Website is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik en er moet niet op worden vertrouwd als enige bron voor het nemen van beslissingen. Elke beslissing, genomen op basis van de informatie op deze Website, wordt genomen op eigen risico.

4. Wij behouden ons het recht voor om enige inhoud of informatie op deze Website en alle literatuur, bepaald door Uzuma, naar eigen goeddunken te wijzigen en aan te passen. Je gaat ermee akkoord dat het jouw verantwoordelijkheid is om elke wijziging aan onze Website of literatuur te monitoren.

5. De prijzen van producten zijn aan verandering onderhevig zonder enige opzegtermijn.

Producten en Services

1. Uzuma behoudt zich het recht voor producten en services op elk moment aan te passen of uit het assortiment te halen, zonder aansprakelijkheid naar de Klant, of elke derde partij.

2. Uzuma kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor variaties in de kleur van het product. Wij streven ernaar om de vertegenwoordiging van onze producten zo nauwkeurig mogelijk te maken, maar we kunnen niet garanderen dat de weergegeven kleur op de monitor van je computer nauwkeurig is. Ook zijn onze producten 100% rauw en natuurlijk, waardoor het uiterlijk licht kan verschillen.

3. Af en toe kunnen speciale aanbiedingen, services en producten beschikbaar zijn via de Website. Deze producten, aanbiedingen en services kunnen beperkt zijn in de hoeveelheid en slechts gedurende een bepaalde periode verkrijgbaar zijn. We behouden ons het recht voor deze diensten naar eigen goeddunken te implementeren en te stoppen.

4. Uzuma behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, om de verkoop van haar producten of Services aan een persoon, geografische regio of rechtsgebied te limiteren, om welke reden dan ook door de wet is toegestaan.

Registratie

1. Om de volledige functionaliteit van de Website te gebruiken, kan de klant zich met zijn of haar gegevens registreren bij Uzuma, via de Login/Registratie pagina van de Website.

2. Tijdens het registratieproces dient de Klant een geschikte gebruikersnaam en wachtwoord te bepalen. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om te verzekeren dat een betrouwbaar wachtwoord wordt gekozen.

3. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om zijn of haar gebruikersnaam en wachtwoord te beschermen, omdat deze vertrouwelijk zijn. Uzuma is niet aansprakelijk voor misbruik van login gegevens en neemt aan dat de Klant die de site gebruikt, de klant is die het registratieformulier heeft ingevuld. Alle activiteiten die onder dit account worden verricht, vallen onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.

4. Als de Klant weet of vermoedt dat zijn gegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, moet hij of zij het wachtwoord zo snel mogelijk te wijzigen en/of Uzuma informeren, zodat passende maatregelen kunnen worden genomen.

Facturering- en Account informatie

1. De Klant dient Uzuma eerst te betalen, voor de producten en/of services kunnen worden verzonden. Dit kan eenvoudig worden gedaan via de Website.

2. Uzuma behoudt zich het recht voor betalingsopties te selecteren, die op elk moment kunnen wijzigen.

3. Uzuma behoudt zich het recht voor elke order, geplaatst door de Klant, te weigeren. Naar eigen goeddunken, kunnen we elke bestelling of dienst, aangekocht in hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling, annuleren, beperken of stoppen. De naar eigen goeddunken geplaatste beperkingen kunnen van toepassing zijn per rekening, per creditcard en/of voor bestellingen die hetzelfde factuuradres, naam of account van de Klant gebruiken.

4. Uzuma behoudt zich het recht om producten en diensten te annuleren, beperken te stoppen, die besteld zijn door degenen die, naar ons oordeel, geen erkende dealers, wederverkopers of distributeurs zijn.

5. De Klant gaat ermee akkoord te verzekeren dat alle account informatie actueel en relevant is. Uzuma kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen, extra kosten of onjuiste bestellingen die worden geplaatst als gevolg van onjuiste account informatie.

6. In het geval dat de bestelling of dienst van de Klant wordt geannuleerd, beperkt of gestopt, zal Uzuma proberen contact te zoeken met de Klant, binnen redelijke grenzen, om de situatie uit te leggen.

Persoonlijke informatie

Alle persoonlijke informatie wordt opgeslagen en beschermd conform ons Privacy Beleid. Raadpleeg ons Privacy Beleid voor meer informatie.

Optionele hulpmiddelen en links van derden

1. Het kan voorkomen dat Uzuma het gebruik van informatieve hulpmiddelen aanbiedt, zodat de Klant deze kan gebruiken. De Klant stemt ermee in en begrijpt dat alle geboden hulpmiddelen voor algemeen gebruik zijn en ook niet kunnen worden beschouwd als medisch of definitief advies. Uzuma is niet aansprakelijk voor wat zou kunnen ontstaan met betrekking tot jouw gebruik van deze hulpmiddelen.

2. De Uzuma companion app is ontworpen voor gebruik in combinatie met een Uzuma programma. Dit is bedoeld als een informatieve en handige manier om een programma te beheren. Het is geen medisch of definitief advies. Uzuma is niet aansprakelijk voor wat zou kunnen ontstaan met betrekking tot jouw gebruik van deze app.

3. Uzuma kan in de toekomst wellicht nieuwe hulpmiddelen aanbieden en/of publiceren, bedoeld voor gebruik door de Klant. Al deze toekomstige ontwikkelingen zijn ook onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden.

4. Af en toe kan Uzuma links van derden publiceren op haar Website, zoals YouTube video's of links naar andere websites van derden, die geen verwantschap met Uzuma hebben.

5. Uzuma is niet verantwoordelijk voor de inhoud op een website van een derde partij en Uzuma aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor websites, materialen, producten en diensten van derden.

6. Uzuma is niet aansprakelijk voor elke situatie die mag voortvloeien uit het bekijken, de interacties of transacties met derden die via de Uzuma Website kunnen voorkomen. Om deze reden wordt de Klant sterk geadviseerd om zichzelf bewust te maken van het beleid en de algemene voorwaarden die derden kunnen hanteren, voor zij zichzelf met hen inlaten.

Reacties en bijdragen van gebruikers

1. Uzuma mag, maar is niet verplicht tot, monitoren, verwijderen en bewerken van inhoud, zoals feedback, geschreven door de Klant, die wij beschouwen als offensief, onrechtmatig, bedreigend, lasterlijk, smadelijk of obsceen, een bedreiging vormt voor de intellectuele eigendomsrechten, handelsmerken, auteursrechten of inhoud die anderszins verwerpelijk is.

2. De Klant gaat ermee akkoord dat een geplaatste reactie niet de rechten van een derde partij, handelsmerk, copyright, persoonlijkheid, privacy of een persoon zal schenden.

3. De Klant stemt er verder mee dat hij of zij geen beledigend, illegaal, bedreigend, smadelijk, lasterlijk of obsceen commentaar zal plaatsen.

4. De Klant mag geen vals e-mail adres gebruiken, zich voordoen als een ander, of misleidende reacties plaatsen.

5. De Klant is als enige verantwoordelijk voor gemaakte opmerkingen en de juistheid ervan. Uzuma is niet aansprakelijk voor eventuele reacties geplaatst door de Klant.

Onjuistheden en Omissies

Hoewel Uzuma ernaar streeft om te verzekeren dat alle informatie, die op de Website aanwezig is, zo accuraat mogelijk is, kunnen er af en toe typografische fouten, weglatingen en onnauwkeurigheden voorkomen. Wij behouden ons het recht voor om deze naar eigen goeddunken te corrigeren, zoals wij dit nodig achten, en bestellingen, die hierdoor kunnen worden beïnvloed, bij te werken of te annuleren.

Uitvoeringsovereenkomst

1. Zodra een bestelling door Uzuma is ontvangen, zal Uzuma de producten versturen onder voorbehoud van betaling.

2. Uzuma kan niet garanderen dat het gebruik van de diensten van Uzuma niet worden onderbroken of vrij van fouten zijn. Als Uzuma de producten niet binnen de overeengekomen periode kan leveren, zal Uzuma contact opnemen met de Klant om tot een oplossing te komen. In deze situatie kan de Klant akkoord gaan met een nieuwe leveringsdatum of de Klant zal de mogelijkheid krijgen de Overeenkomst zonder kosten te beëindigen.

3. Uzuma raadt de Klant aan de geleverde producten te inspecteren en Uzuma direct schriftelijk of per e-mail te informeren in het geval van duidelijke defecten.

4. Zodra de producten afgeleverd en geaccepteerd zijn op het gespecificeerde leveringsadres, wordt het risico overgedragen aan de Klant.

Totstandkoming Overeenkomst

1. De overeenkomst wordt gesloten op het moment van aanvaarding van het door Uzuma geleverde product door de Klant, die voldoet aan de voorwaarden die daaraan door Uzuma worden gesteld.

Disclaimers

1. Uzuma garandeert niet dat de resultaten van het gebruik van haar producten of diensten accuraat of betrouwbaar zullen zijn. Elke persoon verschilt en een groot aantal externe factoren, waaronder voeding, stress en wilskracht kunnen de resultaten beïnvloeden. Uzuma is niet aansprakelijk indien de door de Klant verwachte resultaten niet worden behaald.

2. De Klant gaat ermee akkoord dat het gebruik van een product of dienst, geleverd door Uzuma, wordt gedaan op eigen risico. Alle producten worden geleverd zoals ze zijn, zonder enige uitdrukkelijke garanties of voorwaarden van duurzaamheid, geschiktheid voor een bepaald doel of verkoopbaarheid.

3. In geen enkele situatie is Uzuma of de aan haar gelieerde ondernemingen aansprakelijk voor letsel, verlies, vorderingen, of enige vorm van schade als gevolg van het gebruik van haar diensten en producten.

Wijzigingen in de Voorwaarden van de Dienst

1. Uzuma behoudt zich het recht voor haar Algemene Voorwaarden op elk moment aan te passen, zonder berichtgeving aan de Klant. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden kan hier op de Website worden bekeken.

Retourbeleid

Omdat we verse producten verkopen, is het niet mogelijk om je bestelling te retourneren. De ontbindingsperiode waarnaar in artikel 7:46d paragraaf 1 van het Burgerlijk Wetboek wordt verwezen is niet van toepassing op Uzuma producten. Dit is in overeenstemming met artikel 7:46d paragraaf 4b4 - want onze producten moeten gekoeld bewaard worden en hebben een houdbaarheid van 21 dagen.
Mocht je verkeerde of beschadigde producten van ons ontvangen, neem dan alsjeblieft binnen 7 dagen na ontvangst van je bestelling contact met ons op per telefoon, post of e-mail.
Alleen wanneer de producten in goede staat zijn ontvangen en geïnspecteerd zijn, zal er een terugbetaling plaatsvinden. Invoerrechten kunnen niet vergoed worden.

Klachten

1. Klachten kunnen worden ingediend bij Uzuma per e-mail of telefoon. Uzuma heeft als doel binnen 3 dagen te reageren naar de Klant en een oplossing te bieden. Indien er binnen 3 dagen nog geen oplossing voorhanden is, zal Uzuma er nog steeds naar streven contact op te nemen met de klant en de gang van zaken uitleggen.

Slotbepalingen

1. De Overeenkomst is onderworpen aan het Nederlandse recht.

2. Voor zover anders voorgeschreven door verplichte wetgeving, zullen alle geschillen worden ingediend bij de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Uzuma gevestigd is.

3. Als in deze Algemene Voorwaarden een ongeldige bepaling wordt gevonden, zal dit geen invloed op de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden. Partijen zullen (a) een nieuwe bepaling bepalen waarmee de ongeldige kan worden vervangen, die (b), zover als wettelijk mogelijk gaat om de intentie van de oorspronkelijke bepaling weer te geven.

Contact

Indien je vragen, klachten of opmerkingen hebt na het lezen van deze Algemene Voorwaarden, vragen we je schriftelijk of per e-mail contact op te nemen.